Algemene Voorwaarden BeterBoompje


Werkwijze

De kerstboom die de klant online bestelt is ook de kerstboom die wij tijdens de pick up aan de klant verstrekken. De klant heeft de keuze tussen een boom mét kluit en een boom zonder kluit en daarnaast is er een keuze m.b.t. het formaat van de boom.
Vanwege de Covid-19 maatregelen kunnen wij de boom op locatie niet door de klant zelf laten uitzoeken. Het personeel van BeterBoompje kiest de boom met zorg uit. Bomen met kluit komen in pot en zonder net. Kerstbomen zonder kluit zijn verpakt in een net.


De kerstbomen (met kluit) dienen teruggebracht te worden op zondag 10 januari tussen 13:00 en 16:00 uur terug naar de pick up locatie waar hij ook is opgehaald. Om de borg van €10,- terug te krijgen, zijn er een paar eisen waaraan een BeterBoompje dient te voldoen. Zo dienen de takken groen te zijn en moet er voldoende aarde aan de kluit zitten. Wanneer het boompje voldoet aan de voorwaarden krijgt de klant 10,- borg terug.


Let op: De organisatie van BeterBoompje heeft het recht om een kerstboom af te keuren als de boom niet in goede staat wordt teruggebracht.


Het recht op retournatie van de 10,- euro borg vervalt wanneer de boom niet binnen de afgesproken termijn bij ons wordt teruggebracht.


Totstandkoming overeenkomst

Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot BeterBoompje en/of (de verkoop van) kerstbomen worden zo nauwkeurig mogelijk door BeterBoompje en/of derden mondeling, telefonisch of via e-mail (weer)gegeven of verstrekt. BeterBoompje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door BeterBoompje en/of derden gedane mededelingen.


Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een ticket voor een BeterBoompje heeft betaald bij een door BeterBoompje ingeschakeld (Voor)verkoopadres (www.cm.com), en dit geleverd heeft gekregen. Het bestellen van kerstbomen is louter mogelijk via online kanalen en voorafgaand aan een pick-up.


Aansprakelijkheid

BeterBoompje is gerechtigd (onderdelen van) de kerstbomenverkoop te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering vanwege bijv. leveringsproblemen zal BeterBoompje op schriftelijk verzoek van de klant aan de oorspronkelijk koper van het ticket, de verkoopprijs daarvan, maar niet de administratie- en servicekosten, restitueren.


Overmacht

BeterBoompje kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de bezoeker/klant welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, pandemieën en alle overige van de wil van BeterBoompje onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft BeterBoompje het recht de pick ups te verschuiven naar een andere datum of tot annulering over te gaan.


Privacy en persoonsgegevens

Bij het sluiten van de overeenkomst met BeterBoompje geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van BeterBoompje.


Geschillen

Op deze algemene bezoekersvoorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.